Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2015

May 19 2015

Reposted fromshakeme shakeme
0042 8fff 420
Reposted fromhideandseek hideandseek viastonerr stonerr
Reposted fromshakeme shakeme viahvarf hvarf
- Przyjaźń jest dla pani ważna.
- Tak, wierzę, że są osoby, z którymi ma się do przejścia jakąś drogę. Nawet jeśli pokłócisz się z tym kimś i przez dwa lata się do siebie nie odezwiecie, to ten człowiek nie znika, codziennie przez te dwa lata wnerwia cię, ale ma miejsce w twoim życiu.
— Agnieszka Dygant
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahvarf hvarf

May 17 2015

May 13 2015

8066 6dd8 420
Reposted fromIriss Iriss viakeithpeligro keithpeligro
7693 0ad8 420
Reposted fromtayfun tayfun viakicak kicak

May 12 2015

9993 cee9 420
Reposted frompeper peper vianoticeable noticeable
2023 afcf 420

cookienun:

me trying to fix my life

8605 f057 420
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viaslowianecznik slowianecznik
3539 b4ee 420
2225 9603 420
swiss christmas +
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viacammycat cammycat
0574 5c8d 420
Reposted fromrawriot rawriot viamigotka migotka
Jego domknięte wokół niej ręce to było jedyne bezpieczne miejsce na ziemi.
— Zofia Nałkowska
Reposted fromsomethingmore somethingmore viacytaty cytaty

May 10 2015

May 03 2015

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl